Koulutus herätti keskustelua kuntavaalien alla

Microsoft järjesti yhdessä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa #koulu17-kuntavaalipaneelisarjan maaliskuun aikana. Paneelit järjestettiin Tampereella Sammon keskuslukiolla 7.3., Helsingissä Kallion lukiossa 27.3. ja Turun normaalikoulussa 28.3. Paneeleissa oli edustettuna eduskuntapuolueet.

Kuntavaalikeskustelussa on keskitytty maakuntien vastuulle siirrettäviin SOTE-palveluihin, vaikka kuntien tulevaisuuden suurin menoerä uudistuksen myötä tulee olemaan koulutus ja laajemmin sivistystoimi. Microsoft ja Suomen Lukiolaisten Liitto halusivat paneeleilla korostaa, että nyt käsillä olevat vaalit tulevat olemaan nimenomaan koulutusvaalit. Valtuustossa tullaan tulevina vuosina keskittymään paljon kuntien sivistystoimen ja muutoksissa olevien koulujen tulevaisuuteen.

Kolmen paneelin tuloksena oli kolme erilaista keskustelua, jossa kuitenkin suuri osa niin mahdollisuuksista kuin huolista jaettiin kaikkien ehdokkaiden kesken. Kouluissa tullaan tulevaisuudessa panostamaan vahvemmin henkilökohtaiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tässä yhtälössä digitalisaation toivotaan tarjoavan paljon mahdollisuuksia.

Oppimenestys nousuun työelämätaidoilla

Suomen PISA-tulokset ovat laskussa, ja etenkin poikien oppimenestyksen parantamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Suomalaiset tytöt taas ovat edelleen maailman toisiksi parhaita teknologia- ja tiedeaineissa, mutta tytöt eivät jostain syystä halua hakea näille aloille opiskelupaikkojen mennessä näin pääosin pojille. Ehdokkailta tivattiinkin keinoja, mitä voidaan valtuustotasolla tehdä, jotta poikien oppimenestys saadaan nousuun ja tytöt kiinnostumaan myös teknologia- ja tiedeaineista.  Toisaalta oppimenestyksen suhteen pohdittiin, miten motivaatio saadaan säilytettyä eritasoisilla oppilailla: miten nopeille oppijoille saadaan luotua tarpeeksi haasteita ja lisätehtäviä, kun taas hieman hitaammille oppijoille oikeanlaisia tehtäviä ja onnistumisen tunteita.

Digitalisoitumisen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä pidettiin kaikissa kolmessa keskustelussa tärkeänä. Opetuksen hyviä käytäntöjä ei saa muutoksessa unohtaa, ja kova työ on jatkossakin oppimisessa tärkeintä. Kuitenkin verkon, uudenlaisten oppimisympäristöjen ja laitteiden tuomat mahdollisuudet tulee hyödyntää. Pitkälti kyse on siitä, että koululaiset varustetaan oikeanlaisilla valmiuksilla hyödyntää uutta teknologiaa sekä koulussa että jatkossa työelämässä. Uhkakuvana on, että koulut ja myöhemmin lukiolaiset joutuvat maksamaan uusista sisällöistä, jotka kuitenkin muistuttavat enemmän vanhojen oppikirjojen PDF-versioita.

Mitä kouluissa oikeasti tapahtuu?

Vaikka keskusteluissa pidettiin oppimisen muutosta ja digitalisoitumista tärkeinä asioina, nostettiin esiin myös huoli siitä, tietävätkö opettajat, rehtorit, virkamiehet, saati päättäjät tarpeeksi muutoksen syistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Näkemykset, jotka pohjaavat vain omiin tai omien lapsien koulunkäyntiin perustuviin kokemuksiin eivät anna oikeaa kokonaiskuvaa koulujen kohtaamista muutoksista. Tärkeää on myös huoli tasa-arvoisesta kohtelusta eri kuntien, koulujen ja luokkien välillä, jotta kaikilla on yhtäläiset edellytykset kohdata muutos. Tämä vaatii resursseja, joilla muun muassa voidaan tarjota opettajille tarvittavaa lisäkoulutusta.

Erityisesti Turussa keskusteluun nousi myös yritysten, organisaatioiden ja puolueiden yhteistyö koulujen kanssa. Suurin osa panelisteista sekä koulun henkilökunta ja oppilaatkin esittivät toiveita, että tätä yhteistyötä voisi kasvattaa, jotta opiskelijat pääsisivät laajemmin tutustumaan yhteiskunnan eri tahojen toimintamalleihin. Yhden ehdotusten mukaan koulun tiloissa voisi järjestää päivän tai viikon mittaisia vierailuja aulaan perustettavilla pisteillä, joissa voi käydä vapaasti keskustelemassa vierailevien tahojen kanssa. Toisessa ehdotuksessa tapaamisia ja yhteistyöprojekteja voitaisiin järjestää erilaisissa verkkoympäristöissä. Kaikki kuitenkin painottivat vierailuissa hyvää suunnittelua yhteistyön tasapuolisuuden varmistamiseksi.

***

Ensi sunnuntaina huipentuvat kuntavaalit tulevat asettamaan askelmerkit myös koulutuksen saralla seuraaviksi vuosiksi. Luokkahuoneissa tullaan tulevaisuudessa näkemään väistämättä suuria muutoksia, mutta näistä muutoksista esimerkiksi oppimisen saralla keskustellaan edelleen kovin vähän. Nyt on varmistettava, että niin päättäjät, virkamiehet kuin koulujen henkilökuntakin ovat valmiita kohtaamaan muuttuvan tilanteen parhaalla mahdollisella tiedolla varustettuna. Pidetään yhdessä huoli, että koulutus tulee olemaan myös tulevaisuudessa Suomen valtti.

Lataa koulutuksen politiikkapaperi kunnille tästä
Policypaper_kansi

Kolme tärkeintä teemaa Tampereella

  • Digitalisoituminen ja oppimisen muutos mahdollistavat yksilöllistä opetusta. Miten toisaalta varmistetaan yhteisöllisyys ja kaikkien huomioiminen? Ovatko tasoryhmät vaihtoehto?
  • Miten muuttaa koulujärjestelmä kokonaisuudessaan vastaamaan tapahtuvaa muutosta? Tämä koskee muun muassa oppimateriaaleja, läsnäolovelvollisuutta kaikilla tunneilla sekä opettajien ja rehtorien lisäkoulutusta.
  • Miten Tampereen vetovoimaa voidaan kasvattaa koulutusta kehittämällä?

Kolme tärkeintä teemaa Helsingissä

  • Sukupuoliroolien rakentuminen koulussa. Mistä saadaan käyttäytymismallit, tulevatko ne enemmän kotoa tai esimerkiksi mediasta? Miten odotuksia voidaan purkaa ennestään ja toisaalta korostaa monipuolisesti erilaisia esikuvia?
  • Digitalisaation tuomat muutokset luokkahuoneissa – kenellä valta päättää tulevaisuuden suunnasta? Kuunnellaanko opettajia ja nuoria tarpeeksi? Pitäisikö koulujen ja luokkien pystyä vaikuttamaan enemmän omiin asioihinsa?
  • Koulutusleikkaukset ja niiden tulevaisuus.

Kolme tärkeintä teemaa Turusta

  • Millä keinoilla varmistetaan Turussa tasavertaiset edellytykset koulujen digitalisaatioon ja oppimisen muutokseen?
  • Poikien heikko oppimenestys PISA-tulosten mukaan, ja tyttöjen vähäinen suuntautuminen teknologia- ja tiedeaineisiin suuresta lahjakkuudesta huolimatta.
  • Koulujen sekä yritysten, järjestöjen ja puolueiden välisen yhteistyön kasvattaminen.

Vastaa